Skip til indhold

DE NUMMER 1 IN DIAMOND PAINTINGS

  100% TEVREDENHEIDSGARANTIE
  DE NUMMER 1 IN 🇳🇱 & 🇹🇩

  Vilkår og betingelser

  Vilkår og betingelser

   

  Artikel 1 - Definitioner

  I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

  1. Betænkningstid: den periode, inden for hvilken Køber, som er Forbruger, kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
  2. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i forbindelse med erhverv eller virksomhed, og som indgår en fjernaftale med entreprenøren;
  3. Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernkontrakten inden for fortrydelsesperioden;
  4. Køber: den person, med hvem der indgås en Afstandsaftale, uanset om han er en Forbruger eller ej;
  5. Modelformular: den modelformular for fortrydelsesret, som iværksætteren stiller til rådighed, som en forbruger kan udfylde, når han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret.
  6. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
  7. Afstandsaftale: en aftale, hvori der til og med aftalens indgåelse udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
  8. Generelle betingelser: de nuværende generelle betingelser for entreprenøren.

  Artikel 2 - Iværksætterens identitet

  LTH Trading B.V.,
  handler under navnet/navnene: Happy Painting, Diamond Painting Welt

  Handelskammernummer: 76637603
  Momsnummer: NL860716983B01
  E-mail: klantenservice@happypainting.nl

   

  Artikel 3 – Tjenester (Dropshipping)

  1. Hvis leverandøren er etableret uden for Holland, importeres produktet i køberens navn. Eventuelle ekstra omkostninger, såsom importmoms og (fortoldnings)omkostninger, afholdes af Køber. I øvrigt (på tidspunktet for udarbejdelsen af ​​disse generelle vilkår og betingelser) gælder der ingen importmoms eller toldbehandlingsomkostninger for forsendelser fra et ikke-EU-land til Holland med en værdi på højst 22 euro (eksklusive forsendelsesomkostninger).
  2. Køberen, der er Forbruger, kan henvende sig til Iværksætteren for at udøve alle juridiske rettigheder, som han har over for Leverandøren, forudsat at i overensstemmelse med bestemmelserne i disse Almindelige Betingelser.
  3. Betaling for det købte produkt sker via Iværksætteren, som sørger for betaling til Leverandøren på vegne af Køber.

   

  Artikel 4 - Anvendelse

  1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren, ordrer fra en køber hos iværksætteren og for enhver fjernkontrakt indgået med en køber (som også omfatter: supplerende, ændrede og opfølgende aftaler). Anvendeligheden af ​​generelle eller (købs)betingelser for Iværksætterens modparter afvises udtrykkeligt.
  2. Inden Fjernkontrakten indgås med en Forbruger, gøres teksten til disse Almindelige Betingelser tilgængelig for Forbrugeren eller gøres tilgængelig for Forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at Forbrugeren nemt kan gemme den på sin computer eller en anden holdbar databærer. Såfremt dette ikke er rimeligt muligt, vil det, inden Afstandsaftalen indgås, blive angivet, hvor de Almindelige Betingelser kan læses elektronisk, og at de vil blive tilsendt gratis efter anmodning fra Forbrugeren elektronisk eller på anden måde.
  3. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller ødelagte, vil aftalen og disse vilkår og betingelser forblive i kraft for resten, og den relevante bestemmelse vil blive erstattet af en bestemmelse i gensidig konsultation uden forsinkelse, der nærmer sig originalens indhold så tæt som muligt

   

  Artikel 5 - Tilbuddet

  1. Hvert tilbud har en begrænset gyldighedsperiode, det vil sige enten den varighed, hvori tilbuddet afgives på Iværksætterens hjemmeside, eller indtil de relevante produkter ikke længere er på lager ("udløber"). Hvis tilbuddet er afgivet under særlige betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
  2. Tilbuddet er uforpligtende. Iværksætter er berettiget til at ændre og justere tilbuddet. Hvis der er indgået en aftale med iværksætteren, bekræfter han aftalen via e-mail.
  3. Leveringstider på Iværksætterens hjemmeside er vejledende og overskrides giver ikke Køber ret til opløsning eller kompensation, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
  4. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbuddet fra købers side. Iværksætter er ikke forpligtet til et tilbud, hvis Køber med rimelighed kunne have forventet eller burde have forstået eller burde have forstået, at tilbuddet indeholder en åbenbar fejl eller fejl. Køber kan ikke udlede nogen rettigheder af denne fejl eller fejl.
  5. Alle billeder og specifikationer og andre data i tilbuddet er en indikation og kan i tilfælde af unøjagtigheder og/eller afvigelser ikke være årsag til kompensation eller opløsning af aftalen (medmindre det drejer sig om så væsentlige afvigelser fra de væsentlige produktegenskaber, at der er faktisk af et andet produkt end det, køberen har bestilt).
  6. Produktbilleder er en sand gengivelse af de tilbudte produkter. Entreprenør kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de rigtige farver på produkterne.

   

  Artikel 6 - Prisen

  1. BEMÆRK: Da iværksætteren ikke er den part, der importerer produkterne, er priserne i tilbuddet eksklusiv moms og andre offentlige afgifter samt fragt og eventuelle transport- og emballeringsomkostninger , medmindre andet udtrykkeligt er angivet. For forbrugere vises derfor en pris eksklusiv moms, afgifter og forsendelsesomkostninger.
  2. Køber er ansvarlig for import og betaling af momsen og eventuelle importafgifter af de produkter, som køberen har købt. Køber anses for at være i besiddelse af eventuelle nødvendige import- og/eller betalingstilladelser. Manglende eller tilbagekaldelse af disse tilladelser fritager ikke Køber for forpligtelsen til at modtage varen på den aftalte måde. Såfremt varerne ikke sælges af Iværksætteren til fortoldning, kan en Køber ikke udlede ret til at fortryde ordren/ordren. Såfremt Køber skal betale importafgifter, vil disse omkostninger være helt for Købers regning og risiko. Retten til at annullere ordren/ordren kan heller ikke udledes af en ændring af eventuelle kvalitetsbestemmelser og/eller indsigelser fra tredjemand mod varerne på grundlag af patenter, varemærker og andre rettigheder.
  3. Priserne som angivet i tilbuddet er baseret på de på aftaletidspunktet gældende omkostningsfaktorer, såsom: import- og eksportafgifter, fragt- og aflæsningsomkostninger, forsikring samt eventuelle afgifter og afgifter.Eventuelle fordele og ulemper på tidspunktet for ankomst, forsendelse eller levering vil blive krediteret eller afholdt af køber
  4. Alle priser tages med forbehold for tryk- og trykfejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og tastefejl. I tilfælde af tryk- og sættefejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere varen efter den forkerte pris.
  5. Et sammensat tilbud forpligter ikke Entreprenøren til at levere en del af de varer, der indgår i tilbuddet eller tilbuddet, for en tilsvarende del af den oplyste pris.

   

  Artikel 7 – Aftalen

  1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på tidspunktet for købers accept af tilbuddet og overholdelse af de tilhørende betingelser.
  2. Hvis Køber har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter Iværksætteren straks elektronisk modtagelsen af ​​tilbuddets accept. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af Iværksætteren, kan Køber ophæve aftalen.
  3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil Iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis Køber kan betale elektronisk, vil Iværksætteren iagttage passende sikkerhedsforanstaltninger.
  4. Iværksætter kan - inden for juridiske rammer - orientere sig om, hvorvidt Køber kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og forhold, der har betydning for en forsvarlig indgåelse af Afstandsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en bestilling eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen.
  5. Iværksætter sender følgende information til en Forbruger med produktet eller tjenesteydelsen, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af Forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:
   - betingelserne iht. hvilken og den måde, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
   - oplysningerne om garantier og eksisterende service efter købet;
   - hvis forbrugeren har fortrydelsesret, modelfortrydelsesformularen.
  6. Køber skal sikre, at alle data, som Iværksætteren angiver er nødvendige, eller som Køber med rimelighed bør forstå er nødvendige for aftalens udførelse, leveres til Iværksætteren rettidigt. Såfremt de oplysninger, der er nødvendige for aftalens udførelse, ikke rettidigt er udleveret til Iværksætteren, er Iværksætteren berettiget til at suspendere gennemførelsen af ​​aftalen og/eller til at opkræve køber for de meromkostninger, der følger af forsinkelsen iht. de sædvanlige priser.
  7. Iværksætteren hæfter ikke for skade, uanset art, der er opstået fordi Iværksætteren er baseret på ukorrekte og/eller ufuldstændige oplysninger leveret af Køber, medmindre denne unøjagtighed eller ufuldstændighed var kendt af iværksætteren.

   

  Artikel 8 - Fortrydelsesret

  1. Ved køb af varer har Køber, der er Forbruger, mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i 14 dage. Denne betænkningstid starter dagen efter modtagelsen af ​​produktet af Forbrugeren eller en repræsentant, der på forhånd er udpeget af Forbrugeren og meddelt til Iværksætteren.
  2. I betænkningsperioden vil Forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu.Han vil kun udpakke eller anvende produktet i det omfang, det er nødvendigt for at kunne vurdere, om han ønsker at beholde varen. returnere den originale stand og emballagen til Iværksætteren, i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som Iværksætteren har givet.
  3. Hvis Forbrugeren ønsker at gøre brug af sin Fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til Iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelsen af ​​produktet. Forbrugeren skal oplyse dette ved hjælp af Modelformularen. Efter at Forbrugeren har tilkendegivet, at han ønsker at gøre brug af sin Fortrydelsesret, skal kunden returnere varen inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, f.eks. ved bevis for forsendelse.
  4. Hvis kunden ikke har tilkendegivet, at han ønsker at gøre brug af sin Fortrydelsesret hhv. ikke har returneret produktet til iværksætteren, er købet et faktum.

   

  Artikel 9 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelse

  1. Hvis Forbrugeren gør brug af sin Fortrydelsesret, vil omkostningerne ved returnering være for hans regning.
  2. Hvis Forbrugeren har betalt et beløb, refunderer Iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest inden for 14 dage efter fortrydelsesretten. Dette er betinget af, at produktet allerede er modtaget retur af iværksætteren eller leverandøren, eller at der kan fremsendes afgørende bevis for fuldstændig returnering. Tilbagebetaling vil ske via den samme betalingsmetode, som forbrugeren bruger, medmindre forbrugeren udtrykkeligt giver sit samtykke til en anden betalingsmetode.
  3. I tilfælde af skade på produktet som følge af skødesløs håndtering fra Forbrugeren selv, hæfter Forbrugeren for eventuel værdiforringelse af produktet

   

  Artikel 10 - Udelukkelsesret til fortrydelse

  Følgende produkter er udelukket fra fortrydelsesretten:

  1. produkter, der er klart personlige;
  2. produkter, der ikke kan returneres på grund af deres art;
  3. produkter, der kan ødelægge eller ældes hurtigt;
  4. produkter, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
  5. lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvoraf køber har brudt forseglingen;
  6. forseglede produkter, som ikke er egnede til returnering af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejniske grunde, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen;
  7. produkter fremstillet på købers anmodning i overensstemmelse med købers specifikationer;
  8. forseglet lyd-, videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter levering.

   

  Artikel 11 - Overensstemmelse og garanti

  1. Iværksætter garanterer, at produkterne og/eller ydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de lovbestemmelser, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse og/eller statslige regler. Entrepreneur gør opmærksom på, at visse produkter, herunder kosmetiske plejeprodukter, har en begrænset bedst-før-dato, som til enhver tid står på det pågældende produkt. Køber skal tage højde for denne holdbarhed, inden for hvilken produktets kvalitet og sikkerhed kan garanteres i henhold til producentens garanti.
  2. En garanti stillet af Iværksætteren, Leverandøren, en producent eller importør påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som Forbrugeren kan gøre gældende over for Iværksætteren i henhold til aftalen
  3. Eventuelle mangler eller fejlleverede produkter skal meddeles Iværksætteren skriftligt senest 4 uger efter levering. Produkter skal returneres i original emballage og i ny stand.
  4. Iværksætterens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Iværksætteren er dog aldrig ansvarlig for den ultimative egnethed af produkterne til nogen individuel anvendelse fra Forbrugeren, ej heller for nogen rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af ​​produkterne.
  5. Ved påberåbelse af garantien vil Iværksætteren efter eget skøn sørge for udskiftning eller reparation. I tilfælde af ombytning forpligter Køber sig til at returnere den ombyttede vare til Iværksætteren.
  6. Garantien gælder ikke, hvis:
  • Forbrugeren har selv repareret og/eller bearbejdet de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller behandlet af tredjemand;
  • De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet uforsigtigt eller er i strid med iværksætterens anvisninger og/eller er blevet behandlet på emballagen;
  • Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som regeringen har udstedt eller vil udstede med hensyn til arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

   

  Artikel 12 - Levering og udførelse

  1. Iværksætteren vil håndtere ordrer på produkter med den største omhu.
  2. Leveringsstedet er den adresse, som Køber har oplyst til Iværksætteren.
  3. Iværksætteren udfører accepterede ordrer hurtigt. Alle leveringstider er dog vejledende, for levering af produkter, der kommer fra udenfor Holland, gælder længere leveringstider end angivet via hjemmesiden. Denne periode afhænger af leverandørens leveringstid. Køber kan aldrig udlede nogen rettigheder af nogen angivne vilkår. Såfremt en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, får Køber besked herom senest 30 dage efter, at han har afgivet ordren. Køber, der er forbruger, har i så fald ret til uden omkostninger at ophæve aftalen for så vidt angår produkter, der ikke kan leveres eller ikke kan leveres inden for rimelig tid. Entreprenøren er berettiget til at levere varen i dele, medmindre dette er fraveget ved aftale, eller hvis delleverancen ikke har en selvstændig værdi. Iværksætteren er berettiget til særskilt at fakturere de leverede varer. Overskridelse af en frist giver ikke køber ret til kompensation.
  4. I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 3 i denne artikel, refunderer Iværksætteren det af Køber betalte beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter opløsning.
  5. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, vil entreprenøren gøre alt for at stille en erstatningsvare til rådighed. Senest ved levering vil det på en overskuelig og overskuelig måde fremgå, at der vil blive leveret en erstatningsvare. For erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse er for Iværksætterens regning.
  6. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler Iværksætteren indtil leveringstidspunktet til Køber eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt Iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.Modtagelse af varer uden kommentarer eller kommentarer på fragtbrevet/fakturaen tjener som bevis på, at emballagen var i god stand på leveringstidspunktet

   

  Artikel 13 - Betaling

  1. Medmindre andet er aftalt, skal de af Køber skyldige beløb betales umiddelbart efter afgivelse af ordre (eller indgåelse af aftale).
  2. Køber er forpligtet til straks at rapportere unøjagtigheder i de oplyste eller oplyste betalingsoplysninger til iværksætteren.
  3. Hvis Forbrugeren ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) rettidigt, efter at han er blevet underrettet af Iværksætteren om den forsinkede betaling, og Iværksætteren har givet Forbrugeren en frist på 14 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, efter såfremt betaling ikke sker inden for denne 14-dages frist, forfalder de lovbestemte renter af det stadig skyldige beløb, og iværksætteren er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, som denne pådrager sig. Disse indsamlingsomkostninger beløber sig til maksimalt: 15 % på udestående beløb op til € 2.500; 10 % på de næste 2.500 € og 5 % på de næste 5.000 € med et minimum på 40 €, =. Iværksætteren kan fravige de angivne beløb og procenter til fordel for Forbrugeren.

   

  Artikel 14 – Hjemmeside og produktbestemmelser

  1. Iværksætteren er ikke ansvarlig for fejl og/eller uregelmæssigheder i funktionaliteten af ​​sin hjemmeside og er ikke ansvarlig for funktionsfejl eller manglende tilgængelighed af hjemmesiden uanset årsagen.
  2. Iværksætter garantier ikke en korrekt og fuldstændig transmission af indholdet af e-mails sendt af/på vegne af Iværksætteren, ej heller for rettidig modtagelse.
  3. Alle krav fra køber på grund af mangler fra iværksætterens side bortfalder, såfremt de ikke er meddelt skriftligt og begrundet til iværksætteren inden for et år efter, at køber var bekendt med eller med rimelighed kunne have kendskab til kendsgerningerne vedr. som han bygger sine påstande.
  4. Iværksætter afviser udtrykkeligt - så vidt det er tilladt ved lov - ethvert ansvar og krav fra Købere og tredjeparter, der har pådraget sig (fysisk) skade på grund af skødesløs, forkert eller unødvendig brug af produkterne. Produkterne bør kun anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. I tilfælde af stofbrug skal Køber altid konsultere sin læge.
  5. Enhver rådgivning givet af iværksætteren om brugen af ​​produkterne er af generel karakter og uforpligtende. Hver Køber er ansvarlig for at vurdere, om produktet er egnet til ham. I tvivlstilfælde bør Købers læge eller praktiserende læge kontaktes for en vurdering af anvendelsen i det konkrete tilfælde.
  6. Kosmetik og elektriske apparater bør opbevares utilgængeligt for små børn. Derudover skal produkterne opbevares i henhold til brugsanvisningen bestemt pr produkt. Iværksætter anbefaler at konsultere en ekspert inden brug af de eksterne plejeprodukter i tilfælde af graviditet, amning, brug af medicin og ved tvivl om overfølsomhed over for et af ingredienserne.

   

  Artikel 15 – Force Majeure

  1. Iværksætteren er ikke ansvarlig over for Køber, hvis denne som følge af en force majeure situation ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.Ved force majeure forstås under alle omstændigheder, ud over hvad der er forstået i loven og retspraksis i denne henseende: (i) force majeure hos leverandører af entreprenøren, (ii) offentlige foranstaltninger, (iii) strømsvigt, (iv) ) fejl på internettet, datanetværk og telekommunikationsfaciliteter. (f.eks. på grund af: cyberkriminalitet og hacking), (v) naturkatastrofer, (vi) krig og terrorangreb, (vii) generelle transportproblemer, (viii) strejker i virksomheden af iværksætteren og (ix) andre situationer, som er uden for iværksætterens kontrol, som midlertidigt eller permanent forhindrer opfyldelsen af ​​sine forpligtelser
  2. Parterne kan suspendere forpligtelserne i henhold til aftalen i den periode, hvor force majeure varer. Såfremt denne periode varer længere end to måneder, er hver af parterne berettiget til at ophæve aftalen uden nogen forpligtelse til at erstatte den anden part for skade.
  3. For så vidt iværksætteren på tidspunktet for force majeures indtræden i mellemtiden delvist har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen eller vil kunne opfylde dem, og den del, der er opfyldt eller skal opfyldes, har selvstændig værdi, er iværksætteren berettiget til at skal faktureres særskilt. Køber er forpligtet til at betale denne faktura, som var der tale om en særskilt aftale.

   

  Artikel 16 – Klager

  1. I tilfælde af reklamationer skal en Køber først henvende sig til Iværksætteren. En klage suspenderer ikke Iværksætterens forpligtelser, medmindre Iværksætteren skriftligt tilkendegiver andet.
  2. Reklamation over aftalens gennemførelse skal indgives fuldstændigt og tydeligt beskrevet til Iværksætteren inden 7 dage efter, at Køber har opdaget manglerne.
  3. Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Såfremt en klage kræver en overskuelig længere sagsbehandlingstid, svarer Iværksætteren inden for fristen på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår Køber kan forvente et mere detaljeret svar.
  4. Køber skal give iværksætteren mindst 4 uger til at løse reklamationen i gensidigt samråd. Efter denne periode opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.
  5. Hvis en klage findes at være velbegrundet af Iværksætteren, vil Iværksætteren efter eget skøn erstatte eller reparere de leverede produkter uden beregning. Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale, vil der opstå en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.
  6. En forbruger kan også indgive klager til et tvistudvalg via den europæiske ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

   

  Artikel 17 - Tvister

  1. Aftaler mellem iværksætteren og køberen, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for, er udelukkende underlagt hollandsk lov, også selvom køber er bosat i udlandet. Alle tvister, der opstår fra eller som følge af aftalen mellem iværksætteren og køberen, vil blive afgjort af den kompetente domstol i Amsterdam, medmindre ufravigelige bestemmelser fører til en anden domstols jurisdiktion.
  2. Wiener-købskonventionen gælder ikke.

   

  .

  Gratis Verzending

  Op alle bestellingen in Nederland en België

  Niet tevreden garantie

  Altijd je geld terug als je niet happy bent met je bestelling

  Bereikbaar wanneer jou het uitkomt

  Wij zijn altijd bereikbaar via de e-mail, Facebook en Instagram

  100% veilig betalen

  Met iDEAL, Bancontact, PayPal, creditcard of achteraf met Klarna